O projekcie

 

Projekt „Interim Manager - zawód przyszłości"

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie: 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Projekt obejmuje swym zakresem teren województwa mazowieckiego i jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (nieaktywnych zawodowo oraz bezrobotnych), posiadających wyższe kwalifikacje zawodowe i chcących rozwijać się zawodowo w kierunku interim management.

 

Idea projektu

Inwenta, kontynuując swoje działania na rzecz aktywizacji rynku pracy oraz promocji rozwiązania interim management przystąpiła do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: „Interim Manager - zawód przyszłości".

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na rosnące w kraju, w tym w woj. mazowieckiem, bezrobocie a także brak adekwatnego narzędzia dla przedsiębiorstw do zarządzania firmą oraz do zarzadzania wiekiem w organizacji.

Jedną z grup która narażona jest na pozostawanie bez pracy są menedżerowie w wieku 50+. Ich kwalifikacje są często zdezaktualizowane, a kompetencje zbyt niskie przy dynamicznie zmieniającym się rynku. Często też wiek jest warunkiem dyskwalifikującym ich w procesach rekrutacyjnych. W podobnie trudnej sytuacji znajdują się młodzi menedżerowie, które często oceniane są przez pracodawców jako osoby ze zbyt małym doświadczeniem i zbyt dużymi wymaganiami finansowymi.

Równocześnie, pracodawcy deklarują zainteresowanie nowymi formami zarządzania wiekiem i elastycznego podejścia do zatrudniania pracowników. Badania pokazują, że firmy w okresie kryzysu gospodarczego sięgają po rozwiązania zarzadzania czasowego firmą, w tym także korzystają z usług Interim Managerów.

Rynek interim management w Polsce jest jeszcze bardzo mały i dopiero od kilku lat widać rosnące zainteresowanie tą formą zarządzania wśród polskich przedsiębiorców, oraz sposobem na karierę zawodową dla doświadczonych menedżerów. Natomiast doświadczenia rynków zagranicznych pokazują, że interim management jest rozwiązaniem powszechnie stosowanym przez przedsiębiorstwa, a przede wszystkim atrakcyjną formą aktywności zawodowej, w której świetnie odnajdują się bardzo doświadczeni menedżerowie.

W ramach współpracy ponadnarodowej, dzięki zaczerpnięciu z doświadczeń partnera projektu z Wielkiej Brytanii, możliwa będzie adaptacja standardów interim management z rynku brytyjskiego do warunków polskiego rynku pracy.

Cel projektu

Celem projektu „Interim Manager - zawód przyszłości" jest przygotowanie 60 osób, posiadających wysokie kwalifikacje, predyspozycje i doświadczenie w zarządzaniu, bądź pracy projektowej do podejmowania wyzwań w zawodzie Interim Managera.

Projekt ma na celu podniesienie aktywności zawodowej uczestników, poprzez przeszkolenie, podniesienie kluczowych kompetencji miękkich niezbędnych do zarządzania projektowego oraz przygotowanie do pracy w formule interim management.

Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie zostaną zweryfikowane zgodnie z Modelem Kompetencyjnym Interim Managera przez doświadczonych konsultantów pod kątem kompetencji zawodowych (m.in. doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, zarządzania zespołem, zarządzania projektowego, komunikacji itd.). Uczestnicy wezmą udział w szkoleniach zawodowych, w tym prowadzonych przez doświadczonych Interim Managerów, ekspertów z zakresu zarządzania z Polski oraz Wielkiej Brytanii. Po ich odbyciu będą mieli możliwość realizacji 3 miesięcznych staży zawodowych, w celu wdrożenia nabytych umiejętności i wsparcia firm w ich działalności.

Projekt realizowany jest na terenie woj. mazowieckiego i będzie trwał od marca 2014r. do lutego 2015r.

Główne działania w ramach projektu

  • Rekrutacja uczestników w różnych przedziałach wiekowych (do 30 r.ż., pomiędzy 30 a 50 r.ż oraz w wieku 50+) oraz z różnorodnym doświadczeniem zawodowym;
  • Wypracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników projektu mających na celu wsparcie w planowaniu rozwoju zawodowego, będącego elementem procesu podnoszenia wiedzy i kompetencji w zakresie aktywnego i efektywnego poruszania się na rynku pracy;
  • Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej;
  • Szkolenia zawodowe, w tym przygotowujące do pełnienia funkcji Interim Managera (ok. 100h szkoleń na jednego uczestnika);
  • Staże zawodowe dla uczestników projektu w formie 3 miesięcznych praktyk w przedsiębiorstwach z woj. mazowieckiego;
  • Upowszechnianie idei projektu i rozwiązania jakim jest interim management poprzez szeroką kampanię promocyjną w internecie;
  • Organizację konferencji upowszechniającej, zamykającej i promującej ideę projektu i zakres działań w jego ramach.

 

Pakiet działań w ramach projektu wpłynie pozytywnie na sytuację zawodową uczestników oraz na upowszechnienie pracy w formule - interim management, jako propozycji elastycznej formy zatrudnienia i nowatorskiego podejścia do zarządzani firmą i wiekiem.

Harmonogram projektu

Grupa docelowa

Kluczem do sukcesu projektu są Uczestnicy. To do nich adresowany jest program szkoleniowy oraz pozostałe formy wsparcia i chcemy mieć pewność, że będą to osoby aktywnie zainteresowane rozwojem swoich kompetencji zawodowych związanych z obszarem nowoczesnych form zarządzania - interim management, oraz zmotywowane do powrotu na rynek pracy.

Realizowany Projekt adresowany jest do osób z woj. mazowieckiego, w różnym wieku i o różnych kwalifikacjach zawodowych a także doświadczeniu, w także doświadczeniu w zakresie zarządzania ludźmi i zarządzania projektami. Zapraszamy!

Więcej informacji na temat tego do kogo skierowany jest projekt i kto może wziąć w nim udział znajdą Państwo w zakładce „Do kogo skierowany?".

 

Pobierz Regulamin Uczestnictwa w Projekcie