Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /library/Zend/Registry.php:206) in /application/Bootstrap.php on line 157

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /library/Zend/Registry.php:206) in /application/Bootstrap.php on line 158

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /library/Doctrine/Doctrine/Query/Tokenizer.php on line 92

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Notice: PHP Startup: Undefined variable: extras in /library/Zend/View/Helper/HeadLink.php on line 370

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206
Aktualności - Inwenta

Aktualności


Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Deprecated: array_key_exists(): Using array_key_exists() on objects is deprecated. Use isset() or property_exists() instead in /library/Zend/Registry.php on line 206

Partnerzy projektu


           

\"\"

\"\"

01 grudnia

Procedura rozeznania rynku w zakresie usługi dotyczącej kampanii promocyjnej w internecie i mediach społecznościowych

 

Procedura rozeznania rynku w zakresie usługi dotyczącej kampanii promocyjnej w internecie i mediach społecznościowych

 

I.        Opis przedmiotu zamówienia.

Firma Inwenta sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako beneficjent Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizujący w ramach Działania 8.1.1 projekt pn. „Interim Manager- Zawód przyszłości", w ramach umowy POKL.06.01.01-14-007/13, zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na wykonanie zamówienia polegającego na umieszczeniu i pozycjonowaniu ogłoszeń w internecie oraz promocji w mediach społecznościowych związanych z upowszechnianiem projektu.

II.      Termin wykonania zamówienia

Styczeń - luty  2015r

 

III.  Szczegółowy opis zamówienia

Ogłoszenia w internecie

Zamówienie polega na zamieszczeniu ogłoszeń w postaci reklamy na popularnych serwisach internetowych adekwatnych do grupy docelowej (np. gazetapraca.pl)

Promocja w mediach społecznościowych

Zamówienie polega na  przeprowadzeniu kampanii display w mediach społecznościowych np. facebook, goldenline

 

IV.   Miejsce, sposób i termin składania ofert.

1)      Prosimy o złożenie oferty w siedzibie firmy Inwenta pod adresem: ul. Koszykowa 69/3, 00-667 Warszawa lub  drogą mailową na adres ewa.szyjkowska@inwenta.pl.

2)      Prosimy o złożenie ofert do dnia 15 grudnia 2014  do godz. 12:00.

3)      Oferty złożone po 15 grudnia 2014 do godz. 12:00 nie będą rozpatrywane.

4)      Wybór ofert i sporządzenie protokołu nastąpi w dniu 23 kwietnia 2014.

 

V.     Sposób przygotowania ofert:

a)      Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, do ewentualnego wykorzystania formularz ofertowy w załączeniu.

b)      Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto poszczególnych, wykazanych elementów.

c)       Cena powinna być podana w złotych polskich.

d)      Ceny podane w ofercie mogą podlegać negocjacjom.

 

V.I Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami:

1)      Informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać drogą mailową:

Ewa Szyjkowska, ewa.szyjkowska@inwenta.pl

 

Zamówienie prowadzone jest w trybie pozaustawowym. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Wybrany Oferent zostanie poinformowany o terminie i miejscu podpisane umowy.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

VII.              Wykonawca składając ofertę wyraża zgodę na zamieszczenie w umowie zapisu:

 

1.       Zobowiązania Wykonawcy w ramach podpisanej umowy do przechowywania w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia kontroli dokumentacji związanej z niniejszym zleceniem do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2.       Oświadczenia Wykonawcy, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz że nie zachodzą wobec niego przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

3.       Oświadczenia wykonawcy, że nie jest podmiotem powiązanym z Inwenta Sp. z o.o osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami wykonującymi w imieniu Inwenta Sp. z o.o czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a.     uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b.     posiadaniu udziałów lub co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c.     pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d.     pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY DO ROZEZNANIA DOTYCZĄCEGO USŁUGI: SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI SZKOLEŃ

 

Niniejszym składam ofertę na:

USŁUGA

CENA NETTO

CENA BRUTTO

Ogłoszenia w internecie

 

 

Promocja w mediach społecznościowych

 

 

RAZEM

 

 

 

 

W momencie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w zakresie opisanym w rozeznaniu

 

 

 

dn. ..............................                                                                              

 

................................................

                (Czytelny podpis)

 

PLIK PDF